STILL DANMARK A/S’ salgs-, leverings- og reklamationsbestemmelser

Nedenstående betingelser gælder for alle ordrer og leverancer udført og formidlet af os, medmindre der foreligger anden skriftlig aftale.

Firmanavn: STILL Danmark A/S

Adresse: Essen 1, 6000 Kolding DK

CVR nummer: 63669318

Tilbud

Tilbud er gældende i 30 dage, men afgives med forbehold for mellemsalg.

Salgspriser

Alle i tilbud, ordrebekræftelser og købsaftaler anførte priser er dagspriser, baseret på de på tilbuds- eller ordrebekræftelsesdatoen gældende valutakurser, toldsatser og afgifter, herunder import- og eksportafgifter, men er eksklusive merværdiafgift. Priserne er endvidere anført på basis af vore leverandørers/-underleverandører dagspriser. Sælger forbeholder sig ret til at foretage sådanne reguleringer af de opgivne priser, som måtte følge af ændringer af de ovennævnte faktorer, som indtræder inden leveringen.

Indbytningspriser

Skal sælger tage brugt materiel i bytte, bærer køber risikoen herfor indtil det ibyttetagnes overgivelse til sælger. Alle indbytningspriser er fastsat under forudsætning af, at det ibyttetagne er forskriftsmæssigt vedligeholdt og efterset indtil overgivelsen til sælger.

Ordrer

Kun ordrebekræftelse, leasing-, rental- eller købekontrakt, godkendt af virksomhedens direktion betragtes som bindende for sælger.

Leveringsforbehold

I tilfælde af strejke, lockout eller andre arbejdsstandsninger på sælger eller sælgers leverandørs/underleverandørs virksomhed, hvoraf leverancen er afhængig, samt i tilfælde af krig, blokade, karantæne, havari, trafikforstyrrelser, herunder isvanskeligheder, ildsvåde eller andre uforudsete årsager, som forhindrer eller i væsentlig grad vanskeliggør en ordres udførelse eller leverancens transport til leveringsstedet, udsættes leveringen uden ansvar for sælger, så længe den pågældende hindring består. Sælger forbeholder sig ret til ved ind- og/eller udførselsforbud ansvarsfrit at annullere ordren.

Levering

Leveringsomkostninger udgør DKK 1.900,00 for støttebenstrucks og DKK 3.800,00 for kontravægttrucks ekskl. moms. Opgivne leveringstider er regnet fra det tidspunkt, hvor endelig ordre er modtaget, og samtlige oplysninger, der er nødvendige for leverancens gennemførelse, er kommet til sælgers kundskab. Levering sker c.i.f. købers plads i Danmark (ekskl. Færøerne og Grønland). For tab, som måtte følge af leveringsforsinkelser, påtager sælger sig intet ansvar.

Betaling

Hvor ingen anden aftale foreligger, skal betaling ske ved levering. Kan køber ikke modtage leverancen til aftalt tid, er købesummen desuagtet forfalden til betaling, når leverancen meldes færdig til levering, ved betaling med kreditkort hæves pengene ved varens afsendelse.

Renter ved for sen betaling

Ved betaling efter forfaldsdagen (leveringsdagen) eller en aftalt ”sidste betalingsdag” beregnes renter fra forfaldsdagen (leveringsdagen) med 2% pr. påbegyndt måned.

Kontantsalg – Ejendomsret

Som anført i afsnittet om ”Betaling” sker levering under forudsætning af kontant betaling ved leveringen. En aftale om, at rettidig betaling af købesummen anses for sket, såfremt hele købesummen er betalt indenfor en kortere frist, efter leveringsdagen (sidste rettidige betalingsdag), betragtes ikke som en kreditaftale. Ejendomsretten til det solgte forbliver sælgers indtil hele købesummen er betalt, hvorfor køber indtil da er uberettiget til at udleje, udlåne, pantsætte eller på anden lignende måde disponere over det solgte. Betales købesummen ikke rettidigt, er sælger berettiget til via fogedretten at tage det solgte tilbage.

Modregning

Køberen er ikke berettiget til at modregne med eventuelle modkrav, som ikke er anerkendt af sælger.

Mangler og reklamation

  1. Ved levering skal køber straks undersøge det leverede.
  2. Reklamation skal ske skriftligt og senest på den 5. arbejdsdag efter leveringsdagen.
  3. Efter sælgers valg vil evt. mangler ved det leverede blive afhjulpet ved reparation eller berigtiget ved omlevering. Aftalen kan ikke hæves pga. mangler.
  4. Forandring af eller indgreb i det solgte uden sælgers skriftlige samtykke fritager sælger for enhver forpligtelse.
  5. Som privatkunde har du 2 års reklamationsret på dine købte vare.

Ansvarsbegrænsning

  1. Et erstatningskrav overfor sælger kan ikke overstige fakturabeløbet for den solgte genstand.
  2. Sælger hæfter ikke for driftstab, avancetab eller andre indirekte tab i anledning af aftalen, herunder indirekte tab, der opstår som følge af forsinkelse eller mangler ved det solgte.

Returnering

Det solgte modtages kun retur efter forudgående skriftlig aftale.

Som privatkunde har du 14 dages returret på dine online køb.

Transport af rettigheder og pligter

Sælger er berettiget til at overdrage samtlige rettigheder og pligter i henhold til aftalen til tredjemand.